در این پروژه مدار رقص نور ،یک مدار ساده برای رقص نور بر اساس آی سی NE555 و CD4017 (در مدار به ترتیب با نامهای IC1 و IC2 نامگذاری شده اند) آورده شده است. IC1 به صورت یک مولتی ویبراتور پایدار سیم کشی شده تا پالس کلاک مورد نیاز برای CD4017 را فراهم کند. برای هر پالس کلاکی که  در ورودی کلاک آی سی CD4017 (پین ۱۴) دریافت می شود، خروجی های Q0 تا Q9 (بر اساس دیاگرام پین های CD4017) به ترتیب در حالت high قرار می گیرند.LED های متصل شده به این پینها نیز به همان شکل روشن می شوند و یک اثر رقص نور ایجاد می شود. سرعت رقص نور در LED ها وابسته به فرکانس پالس کلاک تولیدی توسط IC1 است.

دیاگرام مدار رقص نور